Služby

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:

 • peňažný denník - chronologický zápis očíslovaných účtovných prípadov
 • knihu pohľadávok a záväzkov - prehľad o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia DPH - zoznam daňových dokladov, zostavenie priznania k dani DPH za príslušné zdaňovacie obdobie
 • knihu sociálneho fondu
 • evidencie jázd
 • evidenciu majetku
 • priebežné zhodnotenie účtovníctva a optimalizácia daňového zaťaženia
 • ročnú účtovnú uzávierku podľa platnej metodiky MF SR
 • zostavenie priznania k dani, spolu s výkazom o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch

Služby

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO:

 • účtovný denník - chronologický zápis všetkých účtovných prípadov
 • hlavná kniha - zápis účtovných prípadov na príslušné analytické účty
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov-prehľad o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia DPH - zoznam daňových dokladov, zostavenie priznania k dani DPH za príslušné zdaňovacie obdobie
 • evidencie jázd
 • evidenciu majetku
 • priebežné zhodnotenie účtovníctva a optimalizácia daňového zaťaženia
 • ročná účtovná uzávierka - zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát a príloh podľa platnej metodiky MF SF)
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Služby

MZDY A PERZONALISTIKA:

 • Evidencia zamestnancov
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní
 • Výpočet mzdy
 • Výpočet o odvod dane zo mzdy
 • Výpočet a odvod poistného za organizáciu
 • Tlač výplatných lístkov, mzdových listov, potvrdení o zdaniteľnej mzde
 • Výpočet ročného zúčtovania dane
 • Výpočet náhrad príjmu pri dočasnej PN
 • Výkazy pre poisťovne – možnosť exportovať výkazy do xml súborov a následne ich odmailovať do poisťovní
 • Výkazy pre daňové úrady a Štatistický úrad SR
 • Ochrana osobných údajov zamestnancov

Služby

OSTATNÉ SLUŽBY:

 • Konzultácie jednotlivých účtovných prípadov
 • Založenie spoločností (s.r.o., neziskové organizácie...)
 • Kontrola vedeného účtovníctva, rekonštrukcia účtovníctva
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc